Вие сте на: HomeПроизводи

КРАТОК ПРИКАЗ на ПРОИЗВОДИТЕ од ЗАСТАПНИЧКИТЕ ФИРМИ

”QUANT ENERGO” (”КВАНТ ЕНЕРГО” Д.О.О.Е.Л.) ги застапува следните фирми и од нив може да понуди:
1. “ISOVOLTA” AG - Австрија
   “Isovolta AG” е оснивана во 1949 во Wienerdorf, близу Graz Австрија.
Со многу производствени локации во Австрија и неколку други земји и контитенти,  “Isovolta AG” има развиен пазар ширум светот и примат во полето на:
- Елекроизолацијата & Техничките Ламинати:
- флексибилни изолациони материјали (канална изолација и изолација за проводници) за прозводство и репариранје на електрични машини во RRT & VPI технологија.
- високо-притисни ламинати за електро & машинска индустрија; овие ламинати опфаќаат различни видови на ламинирана хартија или тканина, со стакло ојачани ламинати, полиестерски ојачан мат или со меламинска покривка ламинати, како и различни специјални материјали - во форма на плочи, цевки или стапови.
- посебно треба да се нагласи можноста за обработка на ламинатите сигласно соодветни цртежи за секакви вклучително и најсофистицирани делови.
2. “SFE – Sibille Fameca Electric” - Франција
“SFE” е оснивана прво како “Fameca” во 1949 и соединета во “SFE” во 1998 година.
- Главните производи се: сигурносни рачни алати за електричари, лична заштитна опрема (ракавици, чизми, шлемови), опрема за одржување на мрежи (гумени теписи, скали, напонски индикатори - детектори со изолациони мотки) како и опрема за заземјување и кратко спојување (за низок, среден и висок напон).
3. TUP” D.D. – Хрватска
    “TUP” е фабрика со голема референца во производство на електро графитни четкици и држачи за четкици како и различни видови на електро контакти.
4. “TRENCH Group“ AG (порано “HAEFELY TRENCH”) - Австрија
Производниот програм на оваа мултинационална компанија опфаќа електро опрема за напони од 70 kV до 800 kV:
        - мерни трансформатори (струјни и напонски трансформатори, како и
  комбинирани мерни трансформатори со различна изолација).
        - Напонски трансформатори на снага (PSVS).
        - Реактори и Бушинзи.
5. “ELSTA Mosdorfer”– Австрија; (Главните производи се: сигурносни рачни алати за електричари од “INTERCABLE”- Италија; “LEMP”- Германија).
6. “PerTronic” (Германија) – (“Nexans”; “LAPPKABEL” – електрични кабли).